آیین نامه تخفیفات  آموزشی

پرداخت نقدی: ۱۰ درصد تخفیف

معدل بالای هفده:  ۱۰ درصد تخفیف

دانشجویان دانشگاه های برتر سراسری و آزاد:  ۱۵ در صد تخفیف

خانواده های معزز شاهد، جانباز، ایثارگر: ۲۵ درصد تخفیف

خانواده های محترم نیروهای نظامی و انتظامی: ۲۵ درصد تخفیف

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی: ۲۵ درصد تخفیف

دانشجویان سالهای گذشته موسسه: ۲۵ درصد تخفیف

خاطرنشان می شود هر دانشپذیر می تواند صرفا از یکی از بندهای تخفیفی موسسه آموزش عالی آرمان

بهره مند شود .

 تخفیفات آموزشی

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی آرمان    کانال حقوق موسسه آموزش عالی آرمان