استعداد یابی کودکان  نوجوانان

سالها اندیشیده ایم که چرا بزرگترها نمی دانند کجا باید باشند؟ چرا از شغل خود راضی نیستند؟ چرا از ادامه تحصیل صرف نظر کرده اند؟ چرا ساعت کاری خود را با لذت سپری نمی کنند؟ چرا اکثر مردم ما در حیطه تحصیلی خودشان مشغول به کار نیستند؟ در نهایت امر چرا هیچکس در جای خود نیست؟؟؟

برای چه تمام استعدادهای کودکان ما نهفته مانده و چه بسا تا پایان عمر کشف نشده خواهد ماند!

پس به منظور ارتقای سطح کیفی جامعه با کادری مجرب از روانشناسان و روانکاوان و با استفاده از بهترین تست های معتبر روز دنیا اقدام به برگزاری طرحی نمودیم برای کشف استعدادهای کودکان و نوجوانان شما.

در این طرح از دو فرآیند که شامل تست های معتبر روانشناسی جهانی و مصاحبه روانکاوی است استفاده می شود تا ویژگی هایی زیر کشف گردد .

 استعدادهای هوشی(هوش عمومی،هوش فضایی،هوش دیداری،هوش شنوایی،هوش ریاضی،هوش انتزاعی،هوش حرکتی، هوش حسی و …)

کشف حالات وجودی کودک و نوجوان

 استعدادهای تحصیلی(کشف رشته تحصیلی متناسب با حالات درونی،شخصیت و هوش)

استعدادهای شغلی(کشف شغل و حرفه متناسب با استعدادهای کشف شده)

از دیگر اهداف این طرح متناسب کردن تربیت والدین با حالات وجودی کودک و نوجوان و همچنین پرورش استعدادهای کشف شده در کودکان و نوجوانان می باشد.

مراحل استعداد یابی با حضور کودک و نوجوان و والدین او انجام می گیرد. حضور والدین جزیی از مراحل استعدادیابی می باشد و حضور آنها الزامی است. مراحل استعدادیابی در دو بخش تست و مصاحبه تخصصی روانکاوانه با والدین و فرزند انجام می گیرد.در پایان مراحل استعدادیابی گزارشی مکتوب از تمامی ویژگی های کشف شده نقاط قوت و ضعف و همچنین راهکارهایی جهت پرورش استعدادهای کشف شده و کاهش نقاط ضعف به والدین تقدیم می شود.

مدت زمان لازم جهت استعدادیابی بین ۶ تا ۱۰ ساعت در دو یا سه جلسه متناسب با همکاری والدین و فرزندشان با گروه روانشناس و روانکاو می باشد.

 

استعدادیابی کودکان و نوجوانان