ضمن تبریک بابت به اتمام رساندن دوره خود در مجتمع آموزش عالی آرمان و آرزوی توفیق و سربلندی در تمامی مراحل زندگیتان موارد ذیل جهت اطلاع و بهره برداری اعلام می گردد.
تکمیل فرم مذکور صرفا به منزله اعلام شما بابت اتمام دوره و اخذ نمره قبولی در تمامی دروس دوره خود می باشد لذا در صورت تایید این اعلام توسط همکاران واحد آموزش مراتب به اطلاع می رسد.
درخواست گواهینامه صرفا زمانی مورد تایید می باشد که دانشجو بدهی شهریه نداشته باشد لذا قبل از شروع بررسی پرونده آموزشی بایستی دانشجویان نسبت به تسویه حساب خود اقدام نمایند.

نام و نام خانوادگی (الزامی) :

فرزند (الزامی) :

صادره (الزامی) :

کد ملی (الزامی) :

سال تولد (الزامی) :

تلفن همراه (الزامی) :

نام دوره (الزامی) :