درخواست نمایندگی

واحد امور نمایندگی های مجتمع آموزش عالی آرمان ماموریت خود را توسعه فیزیکی همگام با اهداف سند استراتژی موسسه در سراسر کشور می داند .

لذا با چشم انداز ذیل اقدام به جذب نمایندگی های فعال و با حسن سابقه در حوزه آموزش در سراسر کشور عزیز خود می نماید .

چشم انداز:

ارائه آموزشهای مرتبط با نیاز بازار کار .

تربیت نیروهایی، با دانش و مهارت های فنی بالا .

مطرح شدن به عنوان یک Brandمعتبر آموزشی در کشور .

مطرح شدن به عنوان یک منبع معتبر معرفی نیروی انسانی در بازار کار

نام موسسه

نام ونام خانوادگی متقاضی[الزامی]

ارگان صدور مجوز فعالیت:

تاریخ درخواست :

شهرستان مورد تقاضا:

آدرس محل فعالیت:

شماره تماس به همراه کد شهر :

شماره تلفن همراه: