روز معلم مبارک

در بــزم عشق شمــع فـــروزان معلم است

مـــردم چو پيكرند اگر ، جان معلم است

آن بــاغبــــان گلشن انديشه هـــاي ژرف

پـــــروردگار روح حكيمـــان معلم است

موسسه آموزش عالی آرمان روز معلم را به اساتید گرامی و معلمین عزیز تبریک عرض می نماید.