” شماره حساب های موسسه آموزش عالی آزاد آرمان“

جهت واریز وجه از شماره های حساب های زیر استفاده کنید:

شماره حساب: 
۸۰۸۸۹۷۳۰۹۶ 

شماره کارت : 

۶۱۰۴-۳۳۷۴-۹۵۳۹-۴۰۴۹

شماره شبا : 

 IR85  ۰۱۲۰  ۰۰۰۰  ۰۰۰۰  ۸۰۸۸  ۹۷۳۰  ۹۶

بنام آقای حمیدرضا مهرور

شماره حساب: 

 

شماره کارت : 

 

شماره شبا : 

 

شماره حساب: 

 

شماره کارت : 

۶۲۱۹-۸۶۱۰-۱۷۷۱-۷۱۱۶

شماره شبا :