شماره حسابها

” شماره حساب های موسسه آموزش عالی آزاد ماهان“

جهت واریز وجه از شماره های حساب های زیر استفاده کنید:


بانک ملت

شماره حساب: 

شماره کارت : 

شماره شبا : 

 

بانک قوامین

شماره حساب: 

شماره کارت : 

شماره شبا : 

 

بانک سامان

شماره حساب: 

شماره کارت : 

شماره شبا :