هیت علمی دپارتمان مدیریت

اعضای هیت علمی دپارتمان مدیریت

مدرسان دپارتمان مدیریت آرمان یکی از دارائیهای ارزشمند این موسسه می باشد که در موفقیت مجموعه نقش به سزائی را ایفا می نمایند.

در زیر به معرفی اجمالی اساتید این دپارتمان می پردازیم :