دوره های درحال ثبت نام آرمان

[porto_content_box][porto_image_frame type=”hover-style” image_size=”medium” image_id=”4196″ label=””][/porto_image_frame][porto_info_box icon_size=”32″ icon_border_radius=”500″ title=”دوره جامع عکاسی” subtitle=”شهریه: ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان” pos=”top” heading_tag=”h2″ title_font_size=”18px” title_font_color=”#202c45″ subtitle_font_size=”14px” subtitle_font_color=”#f2184f” desc_font_size=”12px”]

گواهینامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

[/porto_info_box][porto_buttons btn_title=”جزئیات بیشتر” btn_link=”url:http%3A%2F%2Farmancollege.ac.ir%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%2F|||” btn_align=”porto-btn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#202c45″ btn_hover=”porto-btn-top-bg” btn_bg_color_hover=”#f2f2f2″ btn_title_color_hover=”#202c45″ btn_font_style=”400″ btn_font_size=”14px”][/porto_content_box]

[porto_content_box][porto_image_frame image_size=”medium” image_id=”4726″][/porto_image_frame][porto_info_box icon_size=”32″ icon_border_radius=”500″ title=”آموزش غیرحضوری عکاسی” subtitle=”شهریه: ۴۵۰٫۰۰۰ تومان” pos=”top” heading_tag=”h2″ title_font_size=”18px” title_font_color=”#202c45″ subtitle_font_size=”14px” subtitle_font_color=”#f2184f” desc_font_size=”12px”]

گواهینامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

[/porto_info_box][porto_buttons btn_title=”جزئیات بیشتر” btn_link=”url:http%3A%2F%2Farmancollege.ac.ir%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25ba%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%2F|||” btn_align=”porto-btn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#202c45″ btn_hover=”porto-btn-top-bg” btn_bg_color_hover=”#f2f2f2″ btn_title_color_hover=”#202c45″ btn_font_style=”400″ btn_font_size=”14px”][/porto_content_box]

[porto_content_box][porto_image_frame image_size=”medium” image_id=”4145″][/porto_image_frame][porto_info_box icon_size=”32″ icon_border_radius=”500″ title=”دوره عکاسی صنعتی و تبلیغاتی” subtitle=”شهریه: ۴۰۰٫۰۰۰ تومان” pos=”top” heading_tag=”h2″ title_font_size=”18px” title_font_color=”#202c45″ subtitle_font_size=”14px” subtitle_font_color=”#f2184f” desc_font_size=”12px”]

گواهینامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

[/porto_info_box][porto_buttons btn_title=”جزئیات بیشتر” btn_link=”url:http%3A%2F%2Farmancollege.ac.ir%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25b5%25d9%2586%25d8%25b9%25d8%25aa%25db%258c%2F|||” btn_align=”porto-btn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#202c45″ btn_hover=”porto-btn-top-bg” btn_bg_color_hover=”#f2f2f2″ btn_title_color_hover=”#202c45″ btn_font_style=”400″ btn_font_size=”14px”][/porto_content_box]

[porto_content_box][porto_image_frame type=”hover-style” image_size=”medium” align=”justify” hover_img=”no-zoom” image_id=”5118″ label=””][/porto_image_frame][porto_info_box icon_size=”32″ icon_border_radius=”500″ title=”دوره تدوین و ساخت تیزر” subtitle=”شهریه: ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان” pos=”top” heading_tag=”h2″ title_font_size=”18px” title_font_color=”#202c45″ subtitle_font_size=”14px” subtitle_font_color=”#f2184f” desc_font_size=”12px”]

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

[/porto_info_box][porto_buttons btn_title=”جزئیات بیشتر” btn_link=”url:http%3A%2F%2Farmancollege.ac.ir%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25aa%25d8%25af%25d9%2588%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2588-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c%2F|||” btn_align=”porto-btn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#202c45″ btn_hover=”porto-btn-top-bg” btn_bg_color_hover=”#f2f2f2″ btn_title_color_hover=”#202c45″ btn_font_style=”400″ btn_font_size=”14px”][/porto_content_box]

[porto_content_box][porto_image_frame type=”hover-style” image_size=”medium” image_id=”4853″ label=””][/porto_image_frame][porto_info_box icon_size=”32″ icon_border_radius=”500″ title=”دوره جامع معماری” subtitle=”شهریه: ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان تومان” pos=”top” heading_tag=”h2″ title_font_size=”18px” title_font_color=”#202c45″ subtitle_font_size=”14px” subtitle_font_color=”#f2184f” desc_font_size=”12px”]

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

[/porto_info_box][porto_buttons btn_title=”جزئیات بیشتر” btn_link=”url:http%3A%2F%2Farmancollege.ac.ir%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b9-%25d9%2585%25d8%25b9%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d9%2584%25db%258c%2F|||” btn_align=”porto-btn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#202c45″ btn_hover=”porto-btn-top-bg” btn_bg_color_hover=”#f2f2f2″ btn_title_color_hover=”#202c45″ btn_font_style=”400″ btn_font_size=”14px”][/porto_content_box][porto_content_box][porto_image_frame type=”hover-style” image_size=”medium” image_id=”4853″ label=””][/porto_image_frame][porto_info_box icon_size=”32″ icon_border_radius=”500″ title=”دوره جامع معماری” subtitle=”شهریه: ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان تومان” pos=”top” heading_tag=”h2″ title_font_size=”18px” title_font_color=”#202c45″ subtitle_font_size=”14px” subtitle_font_color=”#f2184f” desc_font_size=”12px”]

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

[/porto_info_box][porto_buttons btn_title=”جزئیات بیشتر” btn_link=”url:http%3A%2F%2Farmancollege.ac.ir%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b9-%25d9%2585%25d8%25b9%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d9%2584%25db%258c%2F|||” btn_align=”porto-btn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#202c45″ btn_hover=”porto-btn-top-bg” btn_bg_color_hover=”#f2f2f2″ btn_title_color_hover=”#202c45″ btn_font_style=”400″ btn_font_size=”14px”][/porto_content_box]

[porto_content_box][porto_image_frame image_size=”medium” image_id=”4851″ label=””][/porto_image_frame][porto_info_box icon_size=”32″ icon_border_radius=”500″ title=”غیرحضوری دکوراسیون داخلی” subtitle=”شهریه: ۶۰۰٫۰۰۰ تومان” pos=”top” heading_tag=”h2″ title_font_size=”18px” title_font_color=”#202c45″ subtitle_font_size=”14px” subtitle_font_color=”#f2184f” desc_font_size=”12px”]

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

[/porto_info_box][porto_buttons btn_title=”جزئیات بیشتر” btn_link=”url:http%3A%2F%2Farmancollege.ac.ir%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25ba%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25af%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d9%2584%25db%258c%2F|||” btn_align=”porto-btn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#202c45″ btn_hover=”porto-btn-top-bg” btn_bg_color_hover=”#f2f2f2″ btn_title_color_hover=”#202c45″ btn_font_style=”400″ btn_font_size=”14px”][/porto_content_box][porto_content_box][porto_image_frame image_size=”medium” image_id=”4851″ label=””][/porto_image_frame][porto_info_box icon_size=”32″ icon_border_radius=”500″ title=”غیرحضوری دکوراسیون داخلی” subtitle=”شهریه: ۶۰۰٫۰۰۰ تومان” pos=”top” heading_tag=”h2″ title_font_size=”18px” title_font_color=”#202c45″ subtitle_font_size=”14px” subtitle_font_color=”#f2184f” desc_font_size=”12px”]

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

[/porto_info_box][porto_buttons btn_title=”جزئیات بیشتر” btn_link=”url:http%3A%2F%2Farmancollege.ac.ir%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25ba%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25af%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d9%2584%25db%258c%2F|||” btn_align=”porto-btn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#202c45″ btn_hover=”porto-btn-top-bg” btn_bg_color_hover=”#f2f2f2″ btn_title_color_hover=”#202c45″ btn_font_style=”400″ btn_font_size=”14px”][/porto_content_box]

[porto_content_box][porto_image_frame image_size=”medium” image_id=”5784″][/porto_image_frame][porto_info_box icon_size=”32″ icon_border_radius=”500″ title=”دوره روشنایی و نورپردازی اماکن” subtitle=”شهریه: .۵۰۰٫۰۰۰ تومان” pos=”top” heading_tag=”h2″ title_font_size=”18px” title_font_color=”#202c45″ subtitle_font_size=”14px” subtitle_font_color=”#f2184f” desc_font_size=”12px”]

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

[/porto_info_box][porto_buttons btn_title=”جزئیات بیشتر” btn_link=”url:http%3A%2F%2Farmancollege.ac.ir%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25ba%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25af%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d9%2584%25db%258c%2F|||” btn_align=”porto-btn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#202c45″ btn_hover=”porto-btn-top-bg” btn_bg_color_hover=”#f2f2f2″ btn_title_color_hover=”#202c45″ btn_font_style=”400″ btn_font_size=”14px”][/porto_content_box][porto_content_box][porto_image_frame image_size=”medium” image_id=”5784″][/porto_image_frame][porto_info_box icon_size=”32″ icon_border_radius=”500″ title=”دوره روشنایی و نورپردازی اماکن” subtitle=”شهریه: .۵۰۰٫۰۰۰ تومان” pos=”top” heading_tag=”h2″ title_font_size=”18px” title_font_color=”#202c45″ subtitle_font_size=”14px” subtitle_font_color=”#f2184f” desc_font_size=”12px”]

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

[/porto_info_box][porto_buttons btn_title=”جزئیات بیشتر” btn_link=”url:http%3A%2F%2Farmancollege.ac.ir%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25ba%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25af%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d9%2584%25db%258c%2F|||” btn_align=”porto-btn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#202c45″ btn_hover=”porto-btn-top-bg” btn_bg_color_hover=”#f2f2f2″ btn_title_color_hover=”#202c45″ btn_font_style=”400″ btn_font_size=”14px”][/porto_content_box]

[porto_content_box][porto_image_frame image_size=”medium” image_id=”4833″][/porto_image_frame][porto_info_box icon_size=”32″ icon_border_radius=”500″ title=”کارگاه
کفپوش سه بعدی و سقف کشسان” subtitle=”شهریه: .۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان” pos=”top” heading_tag=”h2″ title_font_size=”18px” title_font_color=”#202c45″ subtitle_font_size=”14px” subtitle_font_color=”#f2184f” desc_font_size=”12px”]

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

[/porto_info_box][porto_buttons btn_title=”جزئیات بیشتر” btn_link=”url:http%3A%2F%2Farmancollege.ac.ir%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25da%25a9%25d9%2581%25d9%25be%25d9%2588%25d8%25b4-%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25b9%25d8%25af%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25b3%25d9%2582%25d9%2581-%25da%25a9%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%2F|||” btn_align=”porto-btn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#202c45″ btn_hover=”porto-btn-top-bg” btn_bg_color_hover=”#f2f2f2″ btn_title_color_hover=”#202c45″ btn_font_style=”400″ btn_font_size=”14px”][/porto_content_box]

[porto_content_box][porto_image_frame image_size=”medium” image_id=”4989″ label=””][/porto_image_frame][porto_info_box icon_size=”32″ icon_border_radius=”500″ title=”دوره مدیریت اجرایی MBA” subtitle=”شهریه: ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان” pos=”top” heading_tag=”h2″ title_font_size=”18px” title_font_color=”#202c45″ subtitle_font_size=”14px” subtitle_font_color=”#f2184f” desc_font_size=”12px”]

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

[/porto_info_box][porto_buttons btn_title=”جزئیات بیشتر” btn_link=”url:http%3A%2F%2Farmancollege.ac.ir%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-mba%2F|||” btn_align=”porto-btn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#202c45″ btn_hover=”porto-btn-top-bg” btn_bg_color_hover=”#f2f2f2″ btn_title_color_hover=”#202c45″ btn_font_style=”400″ btn_font_size=”14px”][/porto_content_box]

[porto_content_box][porto_image_frame image_size=”medium” image_id=”4988″ label=””][/porto_image_frame][porto_info_box icon_size=”32″ icon_border_radius=”500″ title=”دوره مدیریت کسب و کار DBA” subtitle=”شهریه: ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰تومان” pos=”top” heading_tag=”h2″ title_font_size=”18px” title_font_color=”#202c45″ subtitle_font_size=”14px” subtitle_font_color=”#f2184f” desc_font_size=”12px”]

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

[/porto_info_box][porto_buttons btn_title=”جزئیات بیشتر” btn_link=”url:%23|||” btn_align=”porto-btn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#202c45″ btn_hover=”porto-btn-top-bg” btn_bg_color_hover=”#f2f2f2″ btn_title_color_hover=”#202c45″ btn_font_style=”400″ btn_font_size=”14px”][/porto_content_box]

[porto_content_box][porto_image_frame image_size=”medium” image_id=”7851″][/porto_image_frame][porto_info_box icon_size=”32″ icon_border_radius=”500″ title=”دوره دیجیتال مارکتینگ” subtitle=”شهریه: ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان” pos=”top” heading_tag=”h2″ title_font_size=”18px” title_font_color=”#202c45″ subtitle_font_size=”14px” subtitle_font_color=”#f2184f” desc_font_size=”12px”]

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

[/porto_info_box][porto_buttons btn_title=”جزئیات بیشتر” btn_link=”url:http%3A%2F%2Farmancollege.ac.ir%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25af%25db%258c%25d8%25ac%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584-%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2586%25da%25af%2F|||” btn_align=”porto-btn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#202c45″ btn_hover=”porto-btn-top-bg” btn_bg_color_hover=”#f2f2f2″ btn_title_color_hover=”#202c45″ btn_font_style=”400″ btn_font_size=”14px”][/porto_content_box]

[porto_content_box][porto_image_frame image_size=”medium” image_id=”5964″][/porto_image_frame][porto_info_box icon_size=”32″ icon_border_radius=”500″ title=”دوره آموزشی بیمه آیین نامه ۷۵” subtitle=”شهریه: ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان” pos=”top” heading_tag=”h2″ title_font_size=”18px” title_font_color=”#202c45″ subtitle_font_size=”14px” subtitle_font_color=”#f2184f” desc_font_size=”12px”]

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

[/porto_info_box][porto_buttons btn_title=”جزئیات بیشتر” btn_link=”url:http%3A%2F%2Farmancollege.ac.ir%2F%25d8%25af%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2585%25d9%2587%2F|||” btn_align=”porto-btn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#202c45″ btn_hover=”porto-btn-top-bg” btn_bg_color_hover=”#f2f2f2″ btn_title_color_hover=”#202c45″ btn_font_style=”400″ btn_font_size=”14px”][/porto_content_box]