معرفی دپارتمان
اهداف دپارتمان
بیانیه مدیران دپارتمان
رزومه برگزاری دوره ها
آرشیو اخبار
درخواست دوره سازمانی

معرفی دپارتمان

دپارتمان آموزش های سازمانی موسسه آرمان با استعانـت از خداوند منـان، همسو با تغییرات شتابنــده علــوم و فن آوری های  نوین بر آن شد تا با بهره گيــري از دانش، مهــارت وتوانمنـــدي هاي اساتيـــد مطرح و به نام داخل و خارج ازکشور نسبت به پاسخگويــي به نيازمنــدي هاي آموزشـــي حال و آينده کارکنــان، کارشناســـان، متخصصـــان و مديــران شاغـــل در شرکـــت ها و نهادهــــای دولتـــی و خصوصــــی اقدام نمايــــد.