معرفی دپارتمان
اهداف دپارتمان
بیانیه مدیران دپارتمان
رزومه برگزاری دوره ها
آرشیو اخبار
درخواست دوره سازمانی

زمان برگزاری

طول دوره

محل برگزاری

مخاطبین

نام سازمان

عنوان دوره

30 شهریورلغایت 2 مهر ماه 1395

فشرده -40 ساعت

مرکز آموزش مجتمع آرمان

برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه

مجموعه شرکت های پیمان کاری

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera

24 لغایت 26 شهریور ماه 1395

فشرده -30 ساعت

مرکز آموزش مجتمع آرمان

دانشجویان و فارغ التحصیلانمقطع ارشد

دانشگاه تهران،علم و صنعت و آزاد

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

27 لغایت 29 مرداد ماه 1395

فشرده -24 ساعت

مرکز آموزش مجتمع آرمان

مدیران

مجموعه شرکت های پیمان کاری

مدیریت و برنامه ریزی با PMBOK

6 لغایت 9 مرداد ماه 1395

فشرده -40 ساعت

مرکز آموزش مجتمع آرمان

دانشجویان و فارغ التحصیلانمقطع ارشد

دانشگاه تهران،علم و صنعت و آزاد

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera

7 لغایت 14 مرداد ماه 1395

ترمیک-16 ساعت

مرکز آموزش مجتمع آرمان

دانشجویان و فارغ التحصیلانمقطع ارشد

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

شبیه سازی مخازن نفت و گاز با Eclipse

26 تیر لغایت 5 مرداد ماه 1395

ترمیک-16 ساعت

مرکز آموزش مجتمع آرمان

دانشجویان و فارغ التحصیلانمقطع ارشد

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

شبیه سازی مخازن نفت و گاز با Eclipse

16 لغایت 18 تیر ماه 1395

فشرده -30 ساعت

مرکز آموزش مجتمع آرمان

برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه

مجموعه شرکت های پیمان کاری

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

11 تیر لغایت 22 مرداد ماه 1395

ترمیک -40 ساعت

مرکز آموزش مجتمع آرمان

برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه

مجموعه شرکت های پیمان کاری

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera

12 الی 15خردادماه1395

فشرده-40ساعت

مرکز آموزش مجتمع آرمان

برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه

مجموعه شرکت های پیمان کاری

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera

29،28و30 اردیبهشت ماه 1395

فشرده-30 ساعت

مرکز آموزش پالایشگاه

برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه

شرکت پالایش گاز فجر جم

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

24 اردیبهشت لغایت 4 تیرماه 1395

ترمیک-35 ساعت

مرکز آموزش مجتمع آرمان

برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه

مجموعه شرکت های پیمان کاری

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

15 اردیبهشت لغایت 20 خرداد ماه 1395

ترمیک-30 ساعت

مرکز آموزش شرکت سامان

برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه

شرکت پروژه سامان

مدیریت و برنامه ریزی با PMBOK

3 اردیبهشت لغایت 21 تیرماه 1395

ترمیک-38 ساعت

مرکز آموزش مجتمع آرمان

فارغ التحصیلان

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

برنامه نویسی سیستمی(C++)

2،1و3 اردیبهشت ماه 1395

فشرده -30 ساعت

مرکز آموزش مجتمع آرمان

برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه

مجموعه شرکت های پیمان کاری

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

4و5 اردیبهشت ماه 1395

فشرده-20 ساعت

مرکز آموزش شرکت پارس

مدیران منابع انسانی

شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

ارزیابی عملکرد کارکنان

15و16 دی ماه 1394

فشرده-20 ساعت

سالن همایش های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

مدیران مالی و اعضاء محترم هیئت مدیره

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران

سمینار "گردش وجوه نقد"

22 آذر ماه 1394

فشرده-10 ساعت

سالن همایش های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

مدیران مالی و اعضاء محترم هیئت مدیره

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران

سمینار"آشنایی با قوانین مالیات مصوب تیرماه1394

14و15آبان ماه 1394

فشرده-20 ساعت

مرکز آموزش مجتمع آرمان

دانشجویان و فارغ التحصیلان

دانشگاه تهران و امیرکبیر

شبیه سازی مخازن نفت و گاز با CMG

11،10و12 مهر ماه1394

فشرده -30 ساعت

مرکز آموزش
شرکت پارس

مدیران و کارشناسان ارشد کنترل پروژه

شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

9و10 مهر ماه 1394

فشرده-20 ساعت

مرکز آموزش مجتمع آرمان

دانشجویان و فارغ التحصیلان

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

شبیه سازی مخازن نفت و گاز با CMG

3و4 شهریور ماه 1394

فشرده -20ساعت

مرکز آموزش بنیاد مستضعفان

مدیران ارشد و اعضای هیئت مدیره

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران

مدیریت و برنامه ریزی باPMBOK