دوره های تخصصی روانشناسی
کارگاه های 1روزه روانشناسی
دوره های شخصیت شناسی انیاگرام
استعداد یابی کودکان و نوجوانان
فرهنگ و سلامت

اینیاگرام علمی بسیار کاربردی و جذاب میباشد،این علم مدرن اعتقاد داردانسانها به 9 تیپ شخصیتی تقسیم میشوند و همه ما انسانها جزو یکی از 9 تیپ شخصیتی اینیاگرام هستیم.
با شناخت تیپ شخصیتی مان میتوانیم تغییرات بسیار اساسی در زندگی خویش ایجاد کنیم.همچنین با شناخت تیپ شخصیتی اطرافیان میتوانیم به اسرار شخصیتی آنها بهتر از خودشان پی ببریم که این امر میتواند در شرایط مختلفی زندگیمان را نجات دهد و با استفاده درست روابطمان را متحول کند.
اگر بر این علم مسلط شویم قطعا با دیگر انسان ها متفاوت خواهیم شد طوری که دیگران به شما خواهند گفت تو چه کارهایی انجام میدهی که به این موقعیت ها رسیده ای؟ و شما در جواب میتوانید بگویید من همواره بر اساس تیپ شخصیتی خود عمل میکنم.


اینیاگرام علمی که زندگیتان را برای همیشه متحول خواهد کرد