درخواست نمایندگی

واحد امور نمایندگی‌های مجتمع آموزش عالی آرمان ماموریت خود را توسعه فیزیکی همگام با اهداف سند استراتژی موسسه در سراسر کشور می‌داند.

لذا با چشم‌انداز ذیل اقدام به جذب نمایندگی‌های فعال و با حسن سابقه در حوزه آموزش در سراسر کشور عزیز خود می‌نماید.

چشم انداز ها

♦ ارائه آموزشهای مرتبط با نیاز بازار کار
♦ تربیت نیروهایی، با دانش و مهارت های فنی بالا
♦ مطرح شدن به عنوان یک Brand معتبر آموزشی در کشور
♦ مطرح شدن به عنوان یک منبع معتبر معرفی نیروی انسانی در بازار کار

فرم ثبت درخواست

  نام موسسه

  نام ونام خانوادگی متقاضی[الزامی]

  ارگان صدور مجوز فعالیت:

  تاریخ درخواست :

  شهرستان مورد تقاضا:

  آدرس محل فعالیت:

  شماره تماس به همراه کد شهر :

  شماره تلفن همراه: