” شماره حساب های موسسه آموزش عالی آزاد آرمان“

جهت واریز وجه از شماره های حساب های زیر استفاده کنید:

شماره حساب: 
۸۰۸۸۹۷۳۰۹۶ 

شماره کارت : 

۶۱۰۴-۳۳۷۴-۹۵۳۹-۴۰۴۹

شماره شبا : 

 IR85 0120 0000 0000 8088 9730  ۹۶

بنام آقای حمیدرضا مهرور

شماره حساب: 

۱۸۷۸۵۰۶۵۷۵۱۴۷۱ 

شماره کارت : 

۶۲۷۴-۱۲۱۹-۴۰۰۷-۵۰۱۳ 

شماره شبا : 

IR53  ۰۵۵۰  ۰۱۸۷  ۸۵۰۰  ۶۵۷۵  ۱۴۷۰  ۰۱ 

بنام آرمان اندیش میعاد

شماره حساب: 

۲۰۹۸۲۵۸۰۰۱ 

شماره کارت : 

۶۲۱۹-۸۶۱۰-۱۷۷۱-۷۱۱۶

شماره شبا :

IR23  ۰۵۶۰  ۰۸۶۲  ۸۰۰۰  ۲۰۹۸  ۲۵۸۰  ۰۱

بنام آقای حمید رضا مهرور