شماره حساب‌ها

” شماره حساب های موسسه آموزش عالی آزاد آرمان “

جهت واریز وجه از شماره های حساب های زیر استفاده کنید

پرداخت به بانک ملت

پرداخت به بانک اقتصاد نوین

پرداخت به بانک سامان