شماره حساب‌ها

” شماره حساب های موسسه آموزش عالی آزاد آرمان “

جهت واریز وجه از شماره های حساب های زیر استفاده کنید

پرداخت به بانک ملت

مشاهده اطلاعات حساب

اطلاعات حساب بانک ملت

شماره حساب:

۸۰۸۸۹۷۳۰۹۶ 

شماره کارت:

۶۱۰۴-۳۳۷۴-۹۵۳۹-۴۰۴۹

شماره شبا:

 IR85 0120 0000 0000 8088 9730 96

بنام آقای حمیدرضا مهرور

پرداخت به بانک اقتصاد نوین

مشاهده اطلاعات حساب

اطلاعات حساب بانک اقتصاد نوین

شماره حساب:

۱۸۷۸۵۰۶۵۷۵۱۴۷۱

شماره کارت : 

۶۲۷۴-۱۲۱۹-۴۰۰۷-۵۰۱۳

شماره شبا : 

IR53 0550 0187 8500 6575 1470 01

بنام آرمان اندیش میعاد

پرداخت به بانک سامان

مشاهده اطلاعات حساب

اطلاعات حساب بانک سامان

شماره حساب:

۲۰۹۸۲۵۸۰۰۱

شماره کارت : 

۶۲۱۹-۸۶۱۰-۱۷۷۱-۷۱۱۶

شماره شبا : 

IR23 0560 0862 8000 2098 2580 01

بنام آقای حمیدرضا مهرور