هدف اصلی این دوره آموزش گام به گام و سیستماتیک مشاورینی است که می خواهند بطور اختصاصی با زوجین کار کنند،

از آنجائیکه مشاوره زوجین و زوج درمانی یکی از حوزه های تخصصی است که از علم روان شناسی، جامعه شناسی و مشاوره تغذیه می کند و این علوم در سالهای اخیر زوج درمانی را نه به عنوان یک گرایش، که به عنوان یک رشته تخصصی ارائه می کنند که لازمه پرداختن به آن، آموزش و سوپرویژن اختصاصی است، موسسه آموزش عالی آرمان در همین راستا این برنامه را برای تربیت زوج درمانگرانی که بطور سیستماتیک و رویکرد مدار با مراجعین کار می کنند تهیه و تدارک دیده است

راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دوره طرحواره درمانی

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دوره تربیت جنسی کودک

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دوره مشاوره پیش از ازدواج

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

مهارت افزایی در درمان مبتنی بر پذیرش

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دوره تربیت درمانگر شناختی رفتاری

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دوره تشخیص اختلالات روانی

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دوره تربیت درمانگر کودک و نوجوان

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دوره تحلیل رفتار متقابل

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دوره تربیت مربی مهارتهای زندگی

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

آزمون آزمایشی وکالت

دوره مشاوره تحصیلی

گواهینامه داخلی موسسه آرمان

روانشناسی

دوره زوج درمانی

گواهینامه داخلی موسسه آرمان

کارگاه شخصیت شناسی

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دوره سوپر ویژن کودک

گواهینامه داخلی موسسه آرمان

دوره درمان اختلالات جنسی

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دوره روابط فرازناشویی و خیانت

گواهینامه داخلی موسسه آرمان

دوره تفسیر تست شخصیتی

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری