معرفی دپارتمان
اهداف دپارتمان
بیانیه مدیران دپارتمان
رزومه برگزاری دوره ها
آرشیو اخبار
درخواست دوره سازمانی

بیانیه مدیران دپارتمان:

مدیران دپارتمان آموزش های سازمانی در جهت تحقــق اهــداف متعالــي مذکور، نظام مديريـــت کيفيــــت   2008:ISO 9001را به عنـوان الگــو و ابزار سرلوحـــه فعاليـــت هاي خود قرار داده، استقـــرار و حفظ کامــل آن را تعهـــد مي نمايـــد و انتظار دارد در جهــت استقـــرار و پياده ســـازي نظام مديريـــت کيفيـــت، تمامـــي همــکاران نهايـــت تلاش و مساعـــي خود را مبــذول داشتـــه و در دسترســـي به افزايـــش رضايـــت مشتـــري، بهبود کيفيـــت زندگــي کاري و  بهبـــود فرآينـــدها مشارکــــت نماينــــد.